Contact Us

(+9821) 88-71-7011

 

Opening Times

Sat - Thu 10.00 - 19.00

Tôi thấy một năm trước đã biết về eco green saigon quan 7

Tôi thấy một năm trước đã biết về eco green saigon quan 7

vË th¿ dñ án Eco Green Sài Gòn

Eco Green Sài Gòn là dñ án cça t­p đoàn nhà đ§u tư Xuân Mai Corp phát triÃn TrưÛc tiên hơn sàn b¥t đÙng s£n nên phÑ bà Chí Minh và c£ nưÛc nh¯c chung, nhìn sơ thì đây là mÙt dñ án vëa cách nhưng thå đ§u tư dñ án là càng viÇc đang có đưãc nhiÁu sñ bàn tán bên Khách hàng.

Bài vi¿t sau đây là thå đánh gia vÁ phía công ty SaleReal Team chúng tôi đà Khách hàng t¡o thêm thông tin và chÍn căn hÙ chung cư Eco Green Sài Gòn làm nơi sÑng.

Là mÙt dñ án tÍa l¡c ngay vË trí đ¯c đËa khu vñc đô thË Phú h£o Hưng, dñ án đang lý thú nhiÁu ch× nóng të Nhïng chç b¥t đÙng s£n và Các Quý khách đang mong đãi.

n±m ngay m·t tiÁn ĐưÝng NguyÅn Văn Linh, Qu­n 7. mÛi trung tâm khu đô thË Phú mù Hưng, là càng khu đô thË tân ti¿n và s§m u¥t nh¥t thành phÑ hÓ Chí Minh hiÇn đ¡i.

eco green quan 7

Të dñ án b¥t đÙng s£n, Khách hàng có thà di chuyÃn l¡i Eco Green Sài Gòn Các khu vñc ven và các trung tâm cça ra phÑ mÙt cái nhanh chóng, Eco Green Sài Gòn di chuyÃn tÛi Eco Green Sài Gòn khu đô thË Phú h£o Hưng và trung tâm hành chính qu­n 7 cái năm phút ch¡y xe.

phía c¡nh đ¥y, t¡i dñ án đ¿n Eco Green Sài Gòn trung tâm hành chánh Qu­n 1, chã B¿n thành và khu đô thË l¡ Eco Green Sài Gòn (đang thi công) cá 20 phút, và të dñ án t¡o thà di chuyÃn qua Qu­n 4 VÛi 2 tuy¿n đưÝng NguyÅn Văn Linh và NguyÅn t¥t ra. Như nhiên, v¥n đÁ liên k¿t Nhïng khu vñc g§n kÁ ß dñ án t¡o các thu­n tiÇn vô cùng nhanh chóng, nhÝ vË th¿ tÍa l¡c g§n Nhïng nút giao thương đi tÛi ra thu­n lãi đi ß khu dñ án.

không Các v­y, đưãc thëa hưßng Nhïng bưÛc sinh sÑng vÁ cÙng đÓng dân cư t¡i khu vñc đô thË Phú h£o Hưng ra ngưÝi dân t¡i Eco Green Sài Gòn cũng đưãc đÓng bÙ và hiÇn đ¡i, tÍa l¡c t¡i trong khu vñc này chánh là Nhïng trí théc tr» và đa sÑ hÍ là Các ngưÝi l¡i Eco Green Sài Gòn të nưÛc ngoài.

dñ án căn hÙ chung cư Eco Green Sài Gòn này t¡o lo¡i hình bao gÓm 6 tòa tháp và đưãc c¥t lên 26 - 38 t§ng, c¥p nên sàn 800 dñ án, nhìn chung ĐÑi vÛi m¥y chung cư Eco Green Sài Gòn khác thì tÕng sÑ căn hÙ chung cư Eco Green Sài Gòn v«n t¡i méc cách trung ché đëng cao, nhưng sñ cao c¥p mà chung cư Eco Green Sài Gòn này ©n chéa đëng hÁ kém c¡nh VÛi chung cư Eco Green Sài Gòn khác.

eco green quan 7

sñ đ§u tư kù lưáng vÁ thi¿t k¿ căn hÙ Eco Green Sài Gòn, vÁ tiÇn ích căn hÙ Eco Green Sài Gòn, đa sÑ Nhïng chç đ§u tư luôn xây điÃm cÙng vÁ cơ sß v­t ch¥t căn hÙ chung cư Eco Green Sài Gòn ĐÑi vÛi nhiÁu chéc lñc nh±m phåc vå đòi hÏi cça Quý khách VÛi chu©n năm sao.

xây dñng khu vñc tÕng phù hãp dành cho riêng cho cÙng đÓng bao gÓm khu kinh doanh mua s¯m, đây là ch× thu hút đưãc các ngưÝi dân nh¥t, bßi nhu c§u mua s¯m cça m×i mÙt con ngưÝi r¥t cao, n¯m đưãc tÑ ch¥t này thành chç đ§u tư đã xây dñng riêng càng khu mua s¯m VÛi nhiÁu m·t hàng l¡i Eco Green Sài Gòn të thương hiÇu nưÛc ngoài, mÍi Các lo¡i hàng đ¥y là mù ph©m, túi xách, nay trang, trang séc, áo qu§n và giày dép,.. và hàng trăm m·t hàng khác, phåc vå cho đòi hÏi mua s¯m cça tëng con ngưÝi.

khu dËch vå gi£i trí chánh là nơi t­p trung Các lo¡i trò chơi như khu vñc gi£i trí dành cho riêng cho tr» em bao gÓm nhà banh, x¿p hình, t­p v½,... nh±m trau dÓi thå hiÃu bi¿t cça tr» em, phía c¡nh đ¥y, khu vui chơi gi£i trí và vui chơi gi£i trí cça ngưÝi m¡nh chánh là Các trò chơi như bida, bóng bàn, Nhïng lo¡i thà thao rèn luyÇn thân thà như t­p thà hình, yoga, sân tennis cùng Các trang thi¿t bË tân ti¿n, Khách hàng có kh£ năng vui chơi ngay t¡i chung cư Eco Green Sài Gòn.

khu công mĩ chính là ch× tÛi Eco Green Sài Gòn toàn bÙ dân cư trong sÑ căn hÙ chung cư Eco Green Sài Gòn, khu vñc này đưãc k¿t c¥u và trang trí cây xanh càng cách hãp lý, xây môi trưÝng và nhiÇt đÙ thoáng đãng Các khi t£n bÙ https://duankhunam.com/du-an/eco-green-sai-gon/ cùng vÛi ngưÝi thân, bè b¡n.

du an eco green saigon

nhà đ§u tư còn c¥p Nhïng dËch vå đ³ng c¥p và đ¡t tiêu chu©n QuÑc t¿ như viÇc chăm sóc séc khÏe t¡i căn hÙ Eco Green Sài Gòn, ĐÑi vÛi phòng khám y tiÅn t¡o Nhïng đÙi ngũ chuyên gia thăm khám séc khÏe, cư dân t¡o thà hoàn toàn an tâm vÁ ph§n này.

Các trưÝng hÍc QuÑc t¿ VÛi đÙi ngũ giáo viên dày đ·c Nhïng chi nghiÇm, đưãc chÍn lÍc và c¥p b±ng giáo viên d¡y giÏi ra vÁ ph§n này Quý khách hàng cũng t¡o thà gíi g¯m và cho con em di chuyÃn hÍc ngay ß căn hÙ Eco Green Sài Gòn.

t¡i gian và ti¿n đÙ phát triÃn

dñ án đã b¯t đ§u đưãc triÃn khai vào Quý 4/2018, tháng 12 năm 2018 chç đ§u tư đã cho làm lÅ và nên m¯t xây công trình, thông tin vëa xa l¡ c­p nh­t, të bên nhà đ§u tư đang thúc đ©y và liên hÇ ĐÑi vÛi chç th§u phát triÃn đà dñ án sÛm bàn giao Quý khách, tính đ¿n giai đo¡n này, dñ án đã xong ph§n móng cÍc và đưãc quây tôn, Nhïng cÙt thép đã đưãc dñng xong, mÍi đÁu háo héc ti¿n hành phát triÃn mÙt cách mau l¹. t¡i gian bàn giao chç s½ rơi vô đ§u năm 2021 dưÛi sñ trông đãi cça Nhïng Quý khách hàng đang đ§u tư vô căn hÙ chung cư Eco Green Sài Gòn.

trên đây là thông tin dñ án bao gÓm vË th¿ và ti¿n đÙ phát triÃn cça dñ án, sÑng trong chung cư Eco Green Sài Gòn Quý khách s½ đưãc thëa hưßng Nhïng tiÇn nghi cça không gian sinh sÑng đ·c biÇt đ³ng c¥p nhưng không kém ph§n tân ti¿n, Quý khách hàng đang băn khoăn tìm ch× sinh sÑng thành chÍn lña chung cư Eco Green Sài Gòn.