Contact Us

(+9821) 88-71-7011

 

Opening Times

Sat - Thu 10.00 - 19.00

Đây là cách viết truyền thông can ho eco green mọi người thích

Đây là cách viết truyền thông can ho eco green mọi người thích

Thông tin tiÇn ích Eco Green Sài Gòn có gì?

Eco Green Sài Gòn đưãc t­p đoàn Xuân Mai Corp triÃn khai trong năm 2018, hình thành càng m¡ng lưÛi tiÇn nghi đ³ng c¥p bên trong sÑ Các Eco Green Sài Gòn căn hÙ Eco Green Sài Gòn cñc kó cao c¥p như Các căn hÙ chung cư Eco Green Sài Gòn 5 sao mà Quý khách thưÝng th¥y t¡i Các du an eco green saigon SaleReal quÑc gia hiÇn đ¡i trên v­y giÛi sß hïu.Đ£m b£o đáp éng đưãc toàn bÙ Các ho¡t đÙng sinh ho¡t cũng như đòi hÏi vui chơi gi£i trí cça ngưÝi dân dñ án.

Theo Nhïng nào chç đ§u tư công bÑ thì nÙi th¥t căn hÙ Eco Green Sài Gòn Eco Green Sài Gòn Qu­n 7 đưãc mô phÏng theo điÁu kiÇn tiÇn ích cça Các căn hÙ chung cư Eco Green Sài Gòn Dubai.

Hãy cùng SaleReal Team Khái quát rõ trên vÁ cơ sß v­t ch¥t dñ án Eco Green Sài Gòn và c­p nh­t thêm mÙt vài thông tin xa l¡ cça dñ án qua bài vi¿t dưÛi.

eco green saigon

Thông tin tiÇn ích Eco Green Sài Gòn

tiÇn nghi dñ án Eco Green Sài Gòn có §y đç Các tiÇn ích cao c¥p đ³ng c¥p giành cho giÛi thưãng lưu như công mĩ bao quanh dñ án; hÓ bơi vào cñc, khu bÓn massage, khu BBQ ngoài trÝi, khu chơi cho tr» em, khu vñc làm viÇc và ti¿p khách sang ch£nh. Phòng đa chéc lñc, khu vñc thà thao, thư viÇn, game, phòng meeting room, bà bơi vào tuyÇt 1000m2 n±m t§ng 6 lÙ tñ....Ý tưßng c¥u trúc tiÇn nghi dñ án đưãc c¥u trúc mô phÏng të Nhïng nên phÑ đáng sÑng b­c nh¥t trên nhiên giÛi.

Thé mÙt, Công viên cây xanh và Các tuy¿n đưÝng nÙi bÙ dñ án Eco Green Sài Gòn khá rÙng lÛn m¡nh t¡o sân vưÝn rÙng rãi, đưÝng đi nÙi bÙ tr£i dÍc ninh khu, Giúp cư dân d¡o bÙ, thà thao dưáng sinh m×i ki¿n. Cây cÑi bao quanh. đëng khi trong sÑ lành mát m», thích hãp ĐÑi vÛi cuÙc an cư cça ngưÝi dân ưa thích mÙi trưÝng g§n gũi VÛi thiên th¿.

ß công mĩ trung tâm có khu sân vưÝn đà mái chéc tiÇc nưÛng BBQ cho cư dân vào dËp cuÑi tu§n nh±m xây c£m giác l¡, l¡, thư gi£n và sum hãp bên gia đình, ngưÝi thân Các buÕi cuÑi tu§n sum hÍp, g¯n k¿t tình thân.

chung cu eco green

Thé hai, phòng t­p thà hình Eco Green Sài Gòn có quy mô 400m2 k¿t c¥u trên t§ng 2 t¡o hưÛng view nhìnhÓ bơi tuyÇt đÉnh t¡i đây, t¥t c£ ngưÝi có kh£ năng vëa t­p luyÇn ĐÑi vÛi Nhïng thi¿t bË máy móc tiên ti¿n đưãc đÙi ngç giáo mĩ, hu¥n luyÇn viên đào xây bài b£n, vëa ng¯m nhìn quang c£nh xung quanh mÙt t§m s£ng khoái, nh±m thư thái, gi£i to£ stress sau Nhïng giÝ làm viÇc căng th³ng. Ngoài thành viÇc k¿t c¥u phòng t­p Gym theo tiêu chu©n quÑc t¿ còn Khi¿n dân cư ti¿t kiÇm đưãc t¡i gian và kho£n phí di chuyÃn tÛi.

Thé 3, hÓ bơi Eco Green thi¿t k¿ tràn theo chu©n mñc Singapore đưãc chia thành nên hai khu vñc dành cho ngưÝi lÛn và tr» em ĐÑi vÛi đÙ sâu thích hãp.

c¥u trúc rÙng lên tÛi Eco Green Sài Gòn 3.000m2, hÓ bơi ngưÝi lÛn m¡nh có l¯p đ·t Các đưÝng dài chìm dưÛi m·t nưÛc. khu hÓ bơi tr» em t¡o thi¿t k¿ ngay phía c¡nh nhïng trò chơi dưÛi nưÛc, Nhïng bé có thà vëa vui đùa vëa hÍc bơi và k¿t giao nhiÁu ngưÝi b¡n mÛi, phù hãp cho thå phát triÃn vÁ trí tuÇ l«n kh£ năng tr¡ng cça tr» nhÏ.

khu hÓ bơi ngưÝi lÛn m¡nh có xây dñng gh¿ tÍa l¡c thư giãn xung quanh bà bơi, gh¿ ngÓi trò chuyÇn có ô dù m¡nh che xung quanh bà bơi. Quý khách t¡o kh£ năng n±m và thư giãn nghe các b£n nh¡c, nhâm nhi vài ly rưãu... đ¥y là càng tr£i nghiÇm r¥t thu hút. Ho·c t¡o thà t¯m n¯ng trên Các gh¿ dài lÛn m¡nh t¡o tÕ che, sân t¯m n¯ng ngay t¡i bên c¡nh bà bơi, đưãc bao bÍc vì vưÝn nghÇ thu­t quanh hÓ bơi.

can ho eco green saigon

Ngoài ra c£nh quan phía ngoài bà bơi Eco Green cũng đưãc Nhïng ki¿n trúc sư chú trÍng. thi¿t k¿ đưÝng dạo bÙ đưãc Ñp đá granite quanh khuôn mĩ hÓ bơi. gây nên môi trưÝng c£nh quan, cao c¥p, s¡ch s», thoáng đãng.

TrưÝng M§m xanh dñ sáng đ·t ß khu vñc công viên trung tâm rÙng m¡nh, VÛi Nhïng lÛp d¡i të lÛp chòi, m§m và lÛp lá. bßi chéa đñng vË trí r¥t hoàn mù đà Khi¿n cư dân an tâm, không c§n gíi con đi xa, vëa m¥t t¡i gian đưa đón, vëa không b£o đ£m đưãc an ninh cho bé. ĐÙi ngũ giáo viên chuyên nghiÇp, ưa tr», sµn sàng chËu khó, săn sóc Nhïng bé t­n tình, chu đáo.

DËch vå tiÇn ích v§ y tiÅn gÓm bÇnh viÇn nÙi khu vñc, Các dËch vå y tiÅn cũng đưãc b£o đ£m ĐÑi vÛi đÙi ngũ nhân viên, bác sĩ y đéc, chuyên nghiÇp, t­n tâm ĐÑi vÛi nghê bao gÓm phòng khám, phòng y tiÅn, bÇnh viÇn luôn ho¡t đÙng đÁu đưãc ho¡t đÙng xuyên suÑt, và có c£ phòng c¥p céu cho Các Trong trưÝng hãp bÇnh n·ng b¥t tr¯c, trưÛc lúc chuyÃn l¡i Eco Green Sài Gòn Các bÇnh viÇn trung ương.

ban chung cu eco green

cơ sß v­t ch¥t vÁ văn hóa, giáo dåc ß khu vñc Qu­n 7 và khu Phú mù Hưng gÓm ĐH NguyÅn thành thành, Tôn Đéc Th¯ng, RMIT, QT Canada (CISS), QT Hàn QuÑc, trưÝng quÑc t¿ Anh-ViÇt (BVIS)...

trên đây là Nhïng thông tin vÁ chung cư Eco Green Sài Gòn Eco Green, hi vÍng Nhïng thông tin vëa cung c¥p phía hơn s½ Làm ích hơn cho Quý khách trong v¥n đÁ tìm ki¿m căn hÙ chung cư Eco Green Sài Gòn cho gia đình mình. Tìm hiÃu thông tin vÁ sàn, vÁ viÇc đ§u tư căn hÙ Eco Green Sài Gòn khu vñc Nam Sài Gòn, phương án tài chánh. Quý khách hàng vui lòng liên hÇ trñc ti¿p VÛi Các chuyên gia b¥t đÙng s£n SaleReal nh±m đưãc tư v¥n th­t cå thÃ.

Thông tin và t¡i gian chào bán căn hÙ Eco Green Sài Gòn mÛi Eco Green Sài Gòn Qu­n 7 s½ đưãc SaleReal c­p nh­t sÛm nh¥t l¡i Eco Green Sài Gòn Quý khách. Theo thông tin dñ ki¿n thì dñ án s½ đưãc triÃn khai mß bán thÝi kó mÙt vào đ§u 5 2019.